Договір публічної оферти про надання послуг

Фізична особа-підприємець Комаренко В.І. (надалі – Виконавець) з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі – Користувач; Замовник), укласти договір про надання освітніх послуг на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

1. Предмет договору
1.1 Відносини за цим договором виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником.
1.2. Предметом даного договору є відносини Виконавця та Замовника, за якими Виконавець надає Замовнику Навчальні Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Корпоративного навчання чи за допомогою надання доступу для перегляду або скачування Контенту (Відео/Online-трансляції/Вебінару/Файлу), а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.
1.3. При наданні послуг за даним Договором Виконавець має право залучати, третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб по наданню Послуг як за свої власні.
1.4. Послуга, яка надається шляхом організації Заходу/Online-трансляції/Вебінару/Корпоративного навчання вважається спожитою та наданою у повному обсязі після завершення терміну дії квитка (завершення Заходу/Online-трансляції/Вебінару чи терміну дії квитка на Захід).
1.5. Послуга вважається спожитою Замовником та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації (замовленні Послуги) кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції/Вебінарі, або не змогли переглянути Контент (Online-трансляцію/Відео/Вебінар/Файл) не з вини Виконавця, або не попередили Виконавця щодо відміни своєї участі раніше, ніж за 24 години до початку Захода/Корпоративного навчання/Online-трансляції/Вебінара.

2. Порядок укладання та розірвання договору
2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.
2.2. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати повної вартості замовленої послуги.
2.3. Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п.2.1. та п.2.2. Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов'язань, що передбачені цим Договором.
2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за електронними адресами вказаними в кінці цієї угоди та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалася ним при Реєстрації на захід, за 15 (п'ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання.
2.5. Відмова Користувача від виконання своїх зобов'язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавалися за цими умовами.

3. Замовлення та оплата послуг

3.1. Замовлення Продукту
3.1.1. Під час реєстрації на захід Користувач повинен погодитися з умовами цього договору та Політикою конфіденційності.
3.1.2. Користувач до здійснення замовлення погоджується з усіма умовами цього договору та з додатковими умовами, які розміщені на сторінці відповідного Продукту, який він замовляє.
3.1.3. Для реєстрації додаткових учасників під час Замовлення Користувач гарантує, що володіє достатніми правами на внесення даних та підтверджує коректність заповнених даних про відповідних учасників, для яких замовляє Квитки.
3.1.4. Замовник погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за несанкціоновану Активацію квитків придбаних Замовником. Квитки (або письмове підтвердження) будуть надіслані Замовнику на електронні адреси вказані замовником при заповненні форми замовлення - як підтвердження оплаченої участі у заході.
3.1.5. При виборі способу оплати "Замовити рахунок (для юридичних осіб)" місця будуть зарезервовані протягом 3-х днів з моменту замовлення, але резервація припиниться в будь-якому разі за одну добу до початку Заходу/ONLINE-трансляції/Вебінару.
3.1.6. Після оплати Замовлення, місця вважаються зарезервованими за Учасниками, та всім зареєстрованим учасникам будуть надіслані Квитки (або письмове підтвердження), які вони зможуть використати (Активувати самостійно) за призначенням під час заходу.

3.2. Ціна послуг та порядок здійснення розрахунків
3.2.1. Сайт Виконавця може міститити Продукти, які надаються Експертами-партнерами як безкоштовно, так і на підставі відповідної оплати, про що зазначено на відповідних сторінках Продуктів.
3.2.2.Замовлення платних Продуктів вважається здійсненим тільки після оплати вартості всіх замовлених квитків.
3.2.3. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на сторінках відповідних Продуктів на сайті. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до оплати Замовлення, або до наступної зміни на сайті.
3.2.4. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні шляхом безготівкового перерахування через запропоновані Користувачу методи оплати під час Замовлення Продукту на відповідній сторінці. Виконавець звертає увагу Користувача, що не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов'язану з придбанням Продукту Користувачем, всі розрахунки за Продукти здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.
3.2.5. Виконавець закріплює за собою право не повертати сплачені Замовником кошти при відміні участі Замовника у Заході/Online-трансляції/Вебінарі, якщо Замовник повідомив про це пізніше, ніж 24 години до початку Заходу/Online-трансляції/Вебінару відповідно до пункту 2.5 цього Договору.

4. Права та обов'язки Виконавця та Замовника

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1 Надавати Замовнику (Користувачу який володіє квитком) Послуги у відповідності з цим Договором та умов зазначених на сторінці відповідного Продукту на сайті.
4.1.2. На вимогу Замовника підписувати та направляти (за власний кошт) на адресу Замовника акти прийому-передачі Послуг. Для цього акти прийому-передачі Послуг мають бути виготовлені і підписані Виконавцем та направлені ним, за власний кошт, на поштову адресу, або електронну адресу, зазначену Замовником.
4.1.3. Негайно повідомляти Замовника, про зміни у розкладі (відміну, перенесення, зміну інших умов, які стосуються замовленого Замовником Продукту) в разі їх настання, шляхом публікації інформації на відповідній сторінці Продукту на сайті та направлення Замовнику повідомлення на вказаний ним при реєстрації e-mail або телефон.
4.1.4. Повернути Замовнику сплачені кошти за його проханням, в разі настання випадків, що зазначені у пункті 4.1.3.
4.1.5. Повернути Замовнику сплачені кошти у випадках, зазначених у пункті 4.3.3. при дотриманні умови з відміною участі Замовника раніше, ніж за 24 години до почату Заходу/Online-трансляції/Вебінару, як зазначено у пункті 2.5 цього Договору.

4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин за умови повного виконання забов'язань, що зазначені на відповідній сторінці продукту після цього інциденту (або повернути кошти за проханням замовника).
4.2.2. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість, тривалість доступу та інші умови надання Послуг (продуктів).
4.2.3. На свій розсуд та в односторонньому порядку встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Продукти.
4.2.4. У будь який-час в односторонньому порядку змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Продукту скасувати або перенести його. У випадку внесення таких змін, Виконавець повідомляє про це Замовника на вказаний ним при реєстрації контактний e-mail або телефон та за проханням може повернути сплачені кошти за овсітню послугу.
4.2.5. Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.
4.2.6. У випадку виявлення Виконавцем підозри, щодо порушення Замовником правил використання Контенту, зазначених у п.5 цього Договору, чи підозри про намір або порушення прав що до Об'єкту Інтелектуальної Власності який належить Виконавцю, Виконавець зберігає за собою право у будь який час, без попередження припинити Замовнику доступ до Контенту.
4.2.7. Відмовитись повертати Замовнику сплачені кошти у випадках, зазначених у пункті 4.3.3. при недотриманні умови з відміною участі Замовника раніше, ніж за 24 години до почату Заходу/Online-трансляції/Вебінару, як зазначено у пункті 2.5 цього Договору.

4.3. Замовник/Користувач зобов'язаний:
4.3.1. До оплати за Послуги, погодитись та прийняти умови надання Послуги зазначені в цьому Договорі та на сторінці відповідного Продукту, (Форматом, Місцем проведення, Датою та часом проведення, Програмою, строком та вимогами доступу до Контенту та/або іншими умовами які зазначені на сторінці Продукту).
4.3.2. Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції/Вебінару чи терміну дії квитка на освтьній івент, на якому(ій) надається Послуга. Забезпечити присутність при наданні Послуги (під час проведення Заходу/Online-трансляції/Вебінару) зазначеної, при замовленні, кількості учасників Замовника. В разі відсутності Замовника (учасників Замовника) на відповідному Заході/Online-трансляції/Вебінарі, сплачені Замовником кошти не повертаються.
4.3.3. У разі неспроможності відвідати оплачений Захід/Online-трансляцію/Вебінар через хворобу або будь-які особисті причини повідомити про це Виконавця раніше, ніж за 24 години до моменту початку Заходу/Online-трансляції/Вебінару. В цьому випадку Виконавець забов'язаний повернути сплачені кошти Замовнику. Якщо відміна участі відбулась зі сторони Замовника пізніше, ніж за 24 години до почтаку Заходу/Online-трансляції/Вебінару, Виконавець не забов'язаний повертати сплачені Замовником кошти.
4.3.4. Для доступу до Контенту Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп'ютера та мережі Інтернет серед яких:
  • встановлена остання версія браузера Google Chrome, Firefox, Internet Explorer або Safari (інші, визначені на сторінці продукту).
  • Інтернет-підключення працює на швидкості не менше 2 Мбіт/с.
  • Інші вимоги які зазначаються на ресурсах що забезпечують надання таких Послуг (Наприклад, вимоги для участі у вебінарній кімнаті)
4.4. Користувач має право:
4.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються Продуктів.
4.4.2. В разі отримання інформації про скасування, перенесення Заходу або внесення додаткових умов з ініціативи Виконавця які призвели до неможливості Замовнику отримати оплачену ним послугу повністю або частково – протягом одного календарного дня з моменту отримання повідомлення про внесення таких змін вимагати у Виконавця повернення сплачених коштів у розмірі 100% протягом 14 календарних днів з моменту отримання такої вимоги. Вимога оформляється шляхом направлення офіційного листа Замовнику на адресу зазначену в кінці цього договору.

5. Правила Використання Контенту
Використання Освітнього Контенту Користувачем здійснюється на наступних умовах:
5.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;
5.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на відео, диск чи будь-який інший носій інформації Контент (мова як про оффлайн заходи, так і про онлайн), а також забороняється поширювати Контент в мережі Інтернет без погодження с Виконавцем;
5.3. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;
5.4. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Виконавця, а також використовувати Контент для будь-якої незаконної діяльності.
5.5. Доступ до платного Контенту надається тільки після оплати вартості послуги через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Продукту.

6. Інтелектуальна власність
6.1. Виконавець надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Контент (та/або субліцензію на Контент - Партнера), що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту, на умовах та строк, викладених у цьому Договорі та на сторінці відповідного Продукту, виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно в рамках дії цього договору.
6.2. Виконавець залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що йому належить, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.
6.3. Незважаючи на наведене вище, Виконацець не надає Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Освітньому Контенті та Продуктах.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході/Online-трансляції/Вебінарі, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в тому числі через невиконання Замовником п. 4.3.2 та 4.3.3. цього Договору.
7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Освітнього Продукту особистим очікуванням Користувача. Зміст Продукту представляє авторські програми та висновки, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.
7.3. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході/Online-трансляції/Відео/Вебінарі.

8. Зміни в договорі
8.1. Цей Договір може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору.
8.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою, зазначеною в п. 11.
8.3. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Послуг після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Виконавцем в установленому цим Договором порядку.

9. Форс-мажор
9.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов'язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

10. Особливі умови
10.1. За бажанням Замовника, цей Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо Замовнику необхідний роздрукований та підписаний Виконавцем примірник Договору, Замовник друкує та підписує зі свого боку чинну редакцію Договору у двох ідентичних примірниках та надсилає обидва примірники поштою цінним листом чи з кур'єром чи передає їх особисто на адресу Виконавця узгоджену із Виконавцем. Виконавець зобов'язується підписати зі свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет та повернути Замовнику один його примірник поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Замовника, котру останній зобов'язується письмово повідомити Виконавцю.
10.2. Виконавець є фізичною особою підприємцем та платником єдиного податку 2 групи

11. Контакти та реквізити


ФОП Комаренко Віктор Іванович
код за ЄДРПОУ 2747014771
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах.
П/р UA603007110000026001052613353
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 300711

Адреса для листування:

08140, вул. Проліскова, 13, с. Білогородка, Києво-Святошинський р-н, Київської обл.


Тел.: +380 (97) 903 2374
e-mail: info@beehiveor.com
Оригінал цього договору розміщений в мережі інтернет за адресою: https://beehiveor.com/terms


_____________________________ (Дата, підпис)

ФОП Комаренко В.І.


Останні зміни внесені 22.12.2019